Het laatste jaar van de basisschool: Groep 8! Een memorabel jaar voor veel kinderen. Onze leerlingen gaan op groep 8 kamp en geven natuurlijk een spetterende musical op het einde van het jaar! 

In de bovenbouw blijven we attent op het goed technisch lezen met behulp van de methode Estafette. Deze methode biedt mogelijkheden tot actualisering en tot oefenen, door samen te lezen. Het accent ligt ook op het begrijpend/studerend lezen. Het leesplezier bevorderen wij door o.a. voor te lezen, over een gelezen boek te laten vertellen, aandacht te besteden aan de Kinderboekenweek, etc.

Binnen het taalonderwijs zijn we bij het onderdeel spelling bezig met de spelling van de onveranderlijke woorden (uitbreiding van de vorige groepen en nieuwe regels) en de werkwoordspelling maar ook met zinsontleden, woordbenoemen, uitbreiding van de woordenschat, Verder besteden we veel aandacht aan de spreekvaardigheid en het schrijven van creatieve en informatieve teksten (het verzorgen van een pakkende lay-out, andere lettervormen etc.). Ook leren de kinderen om een werkstuk te maken en de presenteren.

In groep 7 en 8 wordt verder doorgegaan op de leerlijn die in de middenbouw groepen is ingezet. Het cijferen wordt verder toegespitst op het kunnen werken met steeds grotere getallen, kommagetallen. Verder komen de breuken uitgebreider aan bod en in het verlengde daarvan de procenten. Ook nu weer zijn de kinderen met allerlei wiskundige problemen in de weer. Soms in de vorm van een project. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als meten, kansberekening, tabellen en diagrammen. Hierbij gaat het om begripsvorming. De leerlingen leren problemen op diverse manieren op te lossen, kritisch te zijn en samen te werken om oplossingen te vinden.