Gedragshandboek en anti-pestprotocol

Het is niet vanzelfsprekend dat voor iedereen waarden en normen gelijk zijn. Dit heeft met verschillende factoren te maken, zoals afkomst, opvoeding, achtergrond en ervaringen of gebeurtenissen uit het verleden. Het is dan ook logisch dat er voor eenieder andere zaken als ‘normaal’ worden gezien.

Op KC ’t Wikveld respecteren wij elkaars normen en waarden en gaan wij in gesprek om tot gezamenlijke waarden te komen. Wij zorgen ervoor dat er afspraken worden gemaakt, op zowel school-, groeps- als kindniveau. Hiermee streven wij ernaar om te bewerkstelligen dat:

  • Er een prettig schoolklimaat heerst, waarbij vertrouwen, acceptatie en respect hoog in het vaandel staan;
  • Er een fijn leerklimaat aanwezig is, waarbij iedere leerling optimaal kan presteren;
  • Kinderen zich gehoord en gezien voelen;
  • Volwassenen en kinderen samen verantwoordelijk zijn voor de gemaakte afspraken.

De afspraken die in dit gedragshandboek vermeld staan, hebben zowel een preventieve als een curatieve functie. Door duidelijke afspraken te hanteren met betrekking tot gewenst gedrag streven wij ernaar om ongewenste gedragingen zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer echter blijkt dat de afspraken onvoldoende toereikend zijn, biedt het gedragshandboek handvaten om het gewenste gedrag te bewerkstelligen.