Privacybeleid

 

Privacyverklaring voor ouders: Hoe gaat Signum om met uw persoonsgegevens?   

Onze school verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk.  Signum vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Signum is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind.  

In de privacyverklaring van Signum leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan. 

 

Privacybeleid op school 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.  

In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.  

  • Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.  

  • De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens.  

  • De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

  • Leerling informatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

  • Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school. 

  • Tijdens schoolactiviteiten komt het voor dat ouders foto’s maken. Wij vragen alle ouders zoveel mogelijk alleen hun eigen kinderen te fotograferen en geen foto’s van andere kinderen dan hun eigen kinderen op het internet te plaatsen.