Medezeggenschapsraad

Doelstelling
De M.R. vervult een brugfunctie tussen enerzijds schoolbestuur en personeel  en anderzijds tussen ouders en bestuur. De M.R. vindt een goede samenwerking met schoolbestuur, ouderraad, ouders en schoolteam belangrijk om zodoende een positieve bijdrage te  leveren aan de ontwikkeling van de school in de breedst zin (organisatie, financiële huishouding, onderwijs aanbod etc.). Op deze wijze dragen wij bij aan de ambitie van ’t Wikveld om de beste wereldse dorpsschool te worden en te blijven.

Reglement
De bevoegdheden van de M.R. worden geregeld in de wet medezeggenschap scholen. Daarnaast heeft de M.R. een huishoudelijk reglement. Daarin zijn o.a. de verkiezingen van de leden, de werkwijze en andere afspraken vastgelegd. De wet bepaalt voor welke schoolbesluiten de instemming van de M.R. nodig is en voor welke de M.R. om advies gevraagd moet worden. Ook ongevraagd kan de M.R. het schoolbestuur van advies dienen en voorstellen doen.

Samenstelling
De M.R. bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit ouders. Deze verdeling is een voorwaarde. Hoewel een M.R. uit minimaal 4 leden moet bestaan, hebben we vanwege de grootte van de school er voor gekozen om dat de M.R. uit 8 leden bestaat. Een M.R.-lid heeft een zittingsperiode van 3 jaar, maar is daarna weer herkiesbaar. Om de continuïteit te waarborgen treden er elk jaar 1 of 2 ouders en personeelsleden af.

Notulen MR-vergaderingen 2021-2022: